New software installed cuDNN/8.2.1.32 and CUDA-11.3.1

Dear users, we have installed a new software: cuDNN/8.2.1.32-CUDA-11.3.1

[sagon@node025 sinto] $ ml spider cuDNN/8.2.1.32-CUDA-11.3.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 cuDNN: cuDNN/8.2.1.32-CUDA-11.3.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Description:
   The NVIDIA CUDA Deep Neural Network library (cuDNN) is a GPU-accelerated library of primitives for deep neural networks.


  This module can be loaded directly: module load cuDNN/8.2.1.32-CUDA-11.3.1

  Help:

   Description
   ===========
   The NVIDIA CUDA Deep Neural Network library (cuDNN) is
   a GPU-accelerated library of primitives for deep neural networks.


   More information
   ================
    - Homepage: https://developer.nvidia.com/cudnn